จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนทอง

ページ番号1057112  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

collage

ในอดีต มาร์โคโปโลได้ทำการบันทึกไว้ว่า มีประเทศที่ผลิตทองได้มหาศาลอยู่ทางทิศตะวันออก

มีทฤษฐี หนึ่งกล่าวไว้ว่า นั่นอาจจะหมายถึง “แผ่นดินทอง” ที่มีอยู่จริงในบริเวณ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นก็ได้
บริเวณนั้นปัจจุบันคือ “จังหวัดอิวาเตะ” ซึ่งในอดีตเคยขุดทองได้เป็นจำนวนมาก
ในปัจจุบันจังหวัดอิวาเตะก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหลืออยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของพื้นดินที่กว้างใหญ่ วิวทิวทัศน์อันงดงาม ป่าไม้
ที่ยังเป็นธรรมชาติแบบสมบูรณ์ แนวชายฝั่งที่สวยงาม และทุ่งนากว้างใหญ่
ที่ส่องแสงทองกลางแสงแดดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เป็นต้น
แต่เสน่ห์ที่สำคัญสุดของอิวาเตะคือผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น ทั้งมีความเป็นกันเอง อบอุ่น 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากลำบาก และคอยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มใจเสมอ

ขอเชิญท่านเดินทางมาหาสมบัติที่พิเศษเฉพาะของท่านได้ที่ “แผ่นดินทอง อิวาเตะ”

เสน่ห์ของจังหวัดอิวาเตะ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่

รูปถ่าย:ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่
ฮะจิมันไต

สินค้าทางเกษตร ป่าไม้ และการประมง

รูปถ่าย:สินค้าทางเกษตร ป่าไม้ และการประมง
คลังสมบัติอาหาร ! เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม ผัก ข้าวสาร เป็นต้น

สินค้างานฝีมือแบบดั้งเดิม

รูปถ่าย:สินค้างานฝีมือแบบดั้งเดิม
เครื่องโลหะนัมบุ

หิมะนุ่มละเอียดดั่งผงแป้ง (Powder Snow)

รูปถ่าย:หิมะนุ่มละเอียดดั่งผงแป้ง (Powder Snow)
ลานสกีชั้นเลิศ

เทศกาลที่มีทั้งบรรยากาศที่ตื่นเต้นและความสวยงาม

รูปถ่าย:เทศกาลที่มีทั้งบรรยากาศที่ตื่นเต้นและความสวยงาม
รำโมริโอกะซันสะโอโดริ

ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น

รูปถ่าย:ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น
ผจญภัยบนเรือซัปปะ

มรดกโลก

รูปถ่าย:มรดกโลก
มรดกโลก ฮิราอิซุมิ

รวบรวมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

รูปถ่าย:รวบรวมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ที่บริเวณลุ่มน้ำคิตะคะมิกะวะ

การแสดงแบบดั้งเดิม

รูปถ่าย:การแสดงแบบดั้งเดิม
รำโอนิเคนไบ

แผนงานเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ (ค.ศ. 2019-2028)

รูปถ่าย:แผนงานเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ (ค.ศ. 2019-2028)
ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอิวาเตะ

ทางจังหวัดอิวาเตะ ได้จัดทำแผนในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ค.ศ.
2019-2028  โดยจากประสบการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่และคลื่นสึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น ที่ผ่านมา
และต่อจากนี้จะดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเป็น
แผนที่มีเป้าหมายพื้นฐานว่าด้วยการทำให้เป็นเมืองแห่ง
ความหวังอิวาเตะ สามารถปกป้องรักษาและสร้างความสุข
ให้กับผู้อยู่อาศัยแบบร่วมกัน เพื่อมุ่งที่จะทำให้เกิดสังคม
ท้องถิ่นที่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดทุกคนสามารถพึ่งพาอาศัยกัน
และค้นพบกับความสุข และดำเนินการปกป้องรักษาและ
สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยได้ต่อไป

International Linear Collider

International Linear Collider
@Rey.Hori

International  Linear Collider (เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นนานาชาติ) 
คือสถานีค้นคว้าวิจัยขนาดใหญ่ โดยจะทำการสร้างอยู่ภายในอุโมงค์
ใต้ดินที่มีความยาวตั้งแต่ 20 กิโลเมตร ถึง 50 กิโลเมตร เป็นเครื่อง
เร่งความเร็วแบบทางตรงขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นเครื่องเร่งความเร็ว
ให้เกิดการชนของอิเล็กตรอน / โพซิตรอนที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุด
ในโลก ทางจังหวัดอิวาเตะได้ทำการประสานร่วมมือกันทั้งในภาค
อุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการศึกษาและภาครัฐในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเพื่อดึงดูดให้มีการสร้าง ILC ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ 
โดยได้มีการเลือกพื้นที่บริเวณภูเขาแถบคิตะคะมิในจังหวัดอิวาเตะ
ที่จะใช้เป็นที่สร้าง ILC
 

การฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่น สึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น

รูปถ่าย:การฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่น สึนามิทางตะวันออกของญี่ปุ่น
ต้นสนปาฏิหาริย์

ใน วันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้น และเกิดคลื่นสึนามิ
ขนาดใหญ่ขึ้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมทั้งจังหวัดอิวาเตะด้วย 
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ตั้งแต่วันนั้นมา ทางจังหวัดได้สืบทอด
ความผูกพันธ์ที่มีต่อภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้เสียชีวิต และอยู่เคียงข้างช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และทำการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ที่ได้รับความเสียหายมาโดย
ตลอด โดยจะทำให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเป็นอยู่ให้กลับมาเหมือนเดิม 
สร้างงาน และสืบสาน/ประชาสัมพันธ์เพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้
พื้นที่บริเวณซังริคุ (ชายฝั่งของบริเวณ 3 จังหวัดแถบนั้น) สามารถฟื้นฟูได้โดยมี
สภาพที่ดีกว่าเดิมในอดีต (Build Back Better)
 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปีค.ศ. 2050

รูปถ่าย:ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปีค.ศ. 2050
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพมัตสึโอะฮะจิมันไต

จังหวัดอิ วาเตะที่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรก
ของประเทศญี่ปุ่นจึงถือเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะทำ
การอนุรักษ์ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นี้ โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาในจังหวัดให้มีปริมาณสุทธิ
เป็นศูนย์ในปีค.ศ. 2050 และจะนำพลังงานที่สามารถใช้หมุนเวียน
ต่อได้เข้ามาใช้อย่างจริงจังต่อไป
 

จังหวัดอิวาเตะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย ! รวมทั้งสิ่งที่เสนอมาทั้งหมดนี้ด้วย

เกี่ยวกับจังหวัดอิวาเตะ

岩手県へのアクセス

access

このページに関するお問い合わせ

ふるさと振興部 国際室 国際企画担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5764 ファクス番号:019-629-5254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。